Bejelentés


ZÖLD BALOLDAL - SZEGED Az egyetlen alternatíva a baloldalon!

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.

A Zöld Baloldal 2009. november 28-i Rendkívüli Kongresszusának politikai határozata
letölthető formátum

A Zöld Baloldal azzal a céllal jött létre, hogy hazánkban – húsz évvel a rendszerváltás után – végre megjelenjen egy, a társadalmi szolidaritást, az élhető környezet megteremtését, a leszakadó tömegek – nemzetiségtől, fajtól és nemtől független – felkarolását képviselő politikai szervezet.
Eddig, a mai közéletünkben nem létezett olyan politikai formáció, amely képes megvalósítható, és egyben tudományosan igazolt válaszokat adni a 21. század társadalmi, politikai, gazdasági és környezeti kihívásaira.
A Zöld Baloldal ilyen párt!
Hirdeti, hogy képes elfogadható és érvényes válaszokat adni a legégetőbb problémákra!
Programunk, amellyel a társadalom elé állunk, választ ad rövid távú problémákra — és hosszú távon is megoldást kínál!
E programunk végrehajtásában nem vagyunk egyedül!
Az Európai Zöld Párt és az Európai Bal Párt – amelyek jelentősen megerősítették frakciójuk súlyát az Európai parlamentben és a nemzeti választásokon – támogatására számíthatunk. Az általuk elfogadott hosszú távú cselekvési programok egybeesnek a mi törekvéseinkkel, meghirdetett tennivalónkkal.
Éppen ezért politikai és gazdasági javaslataink – amelyek megoldását egy új közmegegyezés keretében rövidtávon megvalósíthatónak tartunk – az elkövetkező négy évre:
A válság hatásainak mérséklése és a szegény társadalmi rétegek helyzetének javítása:
· Közmunka- és rehabilitációs program beindítása. Ezek a tartósan munkanélküliséggel sújtott régiókat érintenék. Ebben a programban szorgalmazzuk az önkormányzati tulajdonú vállalkozások alapítását, amelyek helyi munkalehetőséget kínálnának. Ezek forrása megteremthető a mostani támogatási alapok hatékonyabb, kevésbé pazarló felhasználásával.
· A jelzáloghitelek kezelése. Lehetőséget biztosítani az állampolgároknak, hogy a deviza hiteleiket forint alapúra cserélhessék. Ennek részleteit a kereskedelmi bankokkal folyó tárgyaláson és a PSZÁF felügyelete mellett lehet megvalósítani. A forrásokat pedig a kereskedelmi bankok profitmaximalizálása jelentheti.
· Javasoljuk azt a pénzügyi korlátozást, hogy belföldi felhasználásra csak forint hiteleket lehessen felvenni a lakosságnak. A gazdálkodó szervezetekre ez a korlátozás ne vonatkozzék.
· A nyugdíjasok helyzetének javítása. A parlament által elfogadott indexálások és egyéb járandóságok visszaállításának lehetőségét meg kell vizsgálni.
· A lakhatási jogok a valóságban való érvényesítése. Olyan törvényi szabályozás bevezetése állami és önkormányzati szinten, amely meggátolja a kilakoltatásokat. Ebben jelenjen meg az a lehetőség, hogy az önkormányzatok legyenek érdekeltek a bérlakások építtetésében és fenntartásában (bécsi példa).
· A szociális minimum bevezetése, amely magában foglalja a háztartások közszolgáltatásokkal (víz, gáz, elektromos energia, csatornázás) való ellátását is. Ne fordulhasson elő, hogy bárkit is saját lakásában ér fagyhalál.
· Az Európai Szociális Charta eddig nem ratifikált előírásainak – főként a gyermekek jogait garantáló és tartalmazó paragrafusok – magyar törvényekbe való beillesztése.
· A magyar gazdaság intenzív támogatása, különös tekintettel a stratégiai jellegű (víz, energetika, termőföld) ágazatokra. A kollektív, termelő és értékesítő szövetkezetek támogatása. Ezekhez a forrásokat a jelenlegi támogatási rendszerek átalakításával lehet biztosítani. A költségvetésben erre megvan a fedezet, pusztán azokra kell elkölteni, amelyek társadalmilag fontosak, nem pedig a bankok és egyéb, jelentős tőkeerővel rendelkező multinacionális cégekre.

A szociális ellátórendszer hosszú távú átalakítása
· A nyugdíjrendszer válsága (bismarcki modell) minden európai országban, így hazánkban is érezteti hatását. Az egyre kevesebb munkavállaló befizetései nem fedezik az örvendetesen növekvő élettartam miatti kifizetéseket. Olyan új nyugdíjrendszer kidolgozására van szükség, amely állami garanciával működik, és egyben teret ad az egyének öngondoskodásának is. A nyugdíjrendszer reformja nem tűr halasztást, mert mai formája az állami költségvetésből nem finanszírozható. Ugyanakkor e jelenlegi rendszerben igazságtalanul kicsik az ellátások a ledolgozott időhöz viszonyítva. Nagyok a különbségek a minimális és maximális nyugdíjak között. Belátható időn belül ezt a problémát orvosolni kell!
· Az egészségügy és a társadalombiztosítás problémáit csak önigazgató, szakmai alapon lehet kezelni. A rendelkezésre álló forrásokat ennek megfelelően, racionálisan és költséghatékonyan kell felhasználni. Az ellátásközpontú állami egészségbiztosítást kell megvalósítani! Ugyanakkor azt is lehetővé kell tenni, hogy a nyugdíjrendszerhez hasonlóan ebben a rendszerben is megjelenhessen az öngondoskodás intézményes lehetősége.
A szociális ellátórendszerek gazdasági alapjai
· Az ország adósságállományában szét kell választani az állam (költségvetés) adósságállományát és a gazdálkodószervezetek valamint a magánszemélyek devizaadósságait. A nemzetközi bankokkal tárgyalások során el kell érni, hogy az adósságok kezeléséről az ország gazdasági teljesítményének megfelelő eredmények szülessenek.
· Progresszív jövedelemadót kell bevezetni, amelynek felső határa – bizonyos magas személyes jövedelmek esetén (ami minden esetben a társadalom átlagjövedelmének valahányszoros szorzójában állapítható meg, ennek meghatározása széles körű társadalmi vita eredménye lehet) – elérhesse akár a 80 százalékot is.
· Az EU-s előírásoknak (versenysemlegesség) megfelelően fel kell számolni a külföldi befektetőknek nyújtott adó és egyéb támogatásokat. Az így keletkező és felszabaduló forrásokat a struktúra fejlesztésére kell fordítani. Ha az állam támogatást nyújt valamely beruházáshoz, azt csak tulajdoni rész megszerzése esetén tehesse.
· Tovább kell erősíteni a bankok feletti állami ellenőrzést. Ezt azonban nem politikai, hanem kizárólag törvényes, politikailag semleges módon kell megoldani!
· Kiterjeszteni az állami bankok (kereskedelmi bankok) hálózatát az országban, elérni a lakosság befolyásolásával, hogy megtakarításaikat közvetlenül e bankokba helyezzék, így segítve az állam céljainak megvalósítását.
Külpolitikai céljaink
· Célunk egy békés és háború nélküli világ, egy Szolidáris Európai Unió.
· Éppen ezért fellépünk a fegyveres beavatkozások ellen, a konfliktusok békés, tárgyalásos rendezése mellett szállunk síkra. Le kell állítani a fegyverkezést, folytatni kell a nagyhatalmak között az atomfegyverek leszerelését, azok betiltását.
· A Lisszaboni Szerződést jelen formájában nem szolgálja a kisebb tagországok érdekeit. Az Unió intézményrendszerét át kell alakítani, lehetőleg kisebb méretűre kell redukálni, és a tagországok nagyobb egyenjogúságát biztosítani az unión belül.
· Ki kell dolgozni az Unión belüli gazdasági egyenlőtlenségek felszámolásának rendszerét, a később csatlakozó országok felzárkóztatásának módjait.
· Az Euró árfolyamának védelmére és a tagországok euró bevezetésének rendjére új szabályozást kell kidolgozni.
· A nemzeti bankok (jegybankok) legyenek kettős ellenőrzés alatt: beszámolási kötelezettséggel tartozzanak mind az Európai Központi Banknak, mind a nemzeti parlamenteknek.
Környezetpolitikánk
Környezetpolitikánk legsarkalatosabb elve, hogy meg kell őrizni földünk eltartó-képességét, csökkenteni ökológiai lábnyomunkat egy fenntartható gazdaság és fogyasztási struktúra kialakításával.
Energiapolitikánkban azt valljuk, hogy a jövő a megújuló energiaforrásoké.
· A megújuló forrásokhoz tartozik a biomasszából előállított energia.
· Csökkenteni kell a káros, légkört szennyező, üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását, ugyanez vonatkozik az ózonpajzsot károsító vegyületekre is.
· Magyarországon fokozottan növelni kell a megújuló energiák felhasználásának arányát, ebben csatlakozunk az Európai Unió 3X20-as elvéhez (2020-ig 20% százalékkal csökkenteni a CO2 kibocsátást; 20%-al növelni a megújuló források felhasználását.)
· Nem adnak megoldást hosszú távon a maghasadáson alapuló nukleáris erőművek sem, mert ez a fajta forrás is véges, és a keletkezett hulladék kezelése több ezer évre jelentős kiadásokat jelent a jövő nemzedékeinek.
· Az energiatakarékos építészet és egyéb berendezések elterjedését az ÁFA kulcsok csökkentésével kell ösztönözni.
A legfontosabb elv e területen: az a legtisztább energia, amelyet nem fogyasztunk el!
· Át kell alakítani gyökeresen a tömegközlekedést. A jelen gyakorlattal ellentétben a z energiatakarékos és kevésbé szennyező vasúti közlekedést és szállítást kell szorgalmazni a közúti közlekedés terhére. Ki kell használni a hajózást is a tömegáruk szállítására, az ehhez szükséges infrastruktúrát fejleszteni kell.
· Ösztönözni kell a kerékpáros közlekedést a nagyvárosokban és a turisztikailag frekventált területeken, ehhez pedig jelenős infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtani (kerékpárutak, tárolók, bérlési lehetőségek stb.).
· Fel kell készülni arra, hogy a klímaváltozás során felértékelődik a víz, amelyben hazánk gazdag. Ezt a vízkincset meg kell óvni, és lehetőleg hazánk területén tartani. Ehhez újfajta vízgazdálkodási látásmódra van szükség, folyóink mellékágainak és vízmegtartó képességének rehabilitálására. Így megemelhetők a mai alacsony talajvíz-szintek, amelyek biztosíthatják a mezőgazdasági területek kihasználását.
· A környezeti és vidékfejlesztés egymástól el nem választható ágazatok, ezért ezeket egységes szemléletben és rendszerben kell kezelni.
Belpolitikánk
A Zöld Baloldal politikáját az ország és polgárai érdekében fejti ki. Nem különböztet meg polgárokat semmilyen kritériumok (etnikai, vallási, identitásbeli tulajdonságok) szerint.
A Zöld Baloldal úgy gondolja, hogy a 21. század Magyarországának problémáit csak okos kompromisszumok és a társadalmi szolidaritás elvei alapján lehet orvosolni.
· Elítéljük a szélsőségeket, a fasizmust ugyanúgy, mint a dogmatikus baloldalt, amely már bebizonyította életképtelenségét.
· Egy új, hatékony parlamentben, a hazai demokratikus struktúrák megerősítésében és EU-konform működésében vagyunk érdekeltek.
· Fellépünk az elharapódzó és életünket negatívan befolyásoló korrupció ellen. Nem tűrhető, hogy politikai erők és személyek delegált hatalmukkal visszaélve, azt saját vagy szervezetük gazdagodására használják!
· Szorgalmazzuk a húsz éve ideiglenesen megalkotott választási törvény megújítását, a parlament létszámának csökkentését.
· Fellépünk az önkormányzati törvény felülvizsgálatáért.
Jelszavunk: Tiszta Földet! Tiszta Levegőt! Tiszta vizet! Tiszta közéletet!

A rendkívüli kongresszuson Merksz Péter szóban egészítette ki a politikai nyilatkozatot. Az alábbi javaslatai beépülnek a Zöld Baloldal programjába:

Arányosabb közteherviselést! A vagyonadó törvény terjedjen ki a jogi személyekre is. Adózzanak vagyonuk után ők is.
A vagyon a Magyar nyelv értelmező kéziszótára szerint: természetes és jogi személyek ingó és ingatlanvagyonának és a vagyoni értékű jogok értékének összessége. A számviteli törvény értelmében a jogi személyek által az APEH felé leadott mérlegnek tartalmazni kell a vagyonmérleget, tehát ennek megállapításakor nem kell becslésekbe bocsátkozni. A hazai termelő vagyon eredete nagymértékben vezethető vissza a jelentősen érték alatt megszerzett volt állami vagyonra, vagy adóforintokra. Ez több formában történt, vagy úgy, hogy ingyen kaptak telket, vagy úgy, hogy munkahelyteremtő támogatást kaptak (a külföldi tőke kapta meg a munkahelyteremtő támogatások 80 %-át, miközben a dolgozók 20 %-át foglalkoztatják), vagy úgy hogy adómentességet élveznek, vagy úgy hogy bankkonszolidáció során kétségesnek minősített hiteleiket leírva, azokat az állam fizette ki helyettük, vagy ezek kombinációjával. Itt az ideje, hogy ők is kivegyék a részüket a közteherviselésből. Vagyonuk összesített mértéke nem ismert, hiába áll az állam rendelkezésére az adat, mert az összesítés elmaradt. Ha a meglévő állami vagyon tizenötszörösére tesszük ezen értéket (az állami vagyon értékét jelenleg 42.000 milliárdra teszik), akkor a működő tőke összértéke 630.000 milliárd forintra tehető. Ennek 0,5 %-os adómértéke esetén, a könnyen kivethető és beszedhető adó mértéke 3.150 milliárd forint lehetne. Összehasonlításul: a 2009 évi költségvetési törvény szerint a hiány 660 milliárd forint, a 2010-es 870 milliárd).

Árvízi vész-víztározók közmunka programbanban történő létrehozása
Hazánk területére belépő folyók olyan megyékre esnek, melyekben igen alacsony a foglalkoztatottság, magas a munkanélküliség. A magas munkanélküliség egyik oka, hogy a munkanélküliek nagy része alacsonyan képzett, sokszor olvasni, írni nem tudók, ezért nem foglalkoztatható a munkaadók többsége részére. Az országot az árvizektől védő gátakat a folyók szabályozása idején, Vásárhelyi Pál vezetése alatt ásó, lapát, talicska felhasználásával építették. A vész-víztározók építése e technológiával jelenleg is megvalósítható közmunkában.
A vész-víztározók területén felgyűlt víz öntözésre felhasználható, ha újjá építik, felújítják az öntözőcsatorna hálózatot – szintén a fenti technológiával. A területen vissza kell állítani a fokgazdálkodást, erre ökoturizmust lehet telepíteni.

Egészségügy
A kórházbezárások, ágymegszüntetések helyett az EU tagállamaival kössünk megállapodást az ottani betegek gyógyítására a kinti ár mondjuk 80%-áért. Ha a kórházak bezárására, a dolgozók elbocsátására fordított összeget a bezárt intézetek felújítására fordítjuk, akkor az megfelelhet a nyugatról származó betegek által megszokott színvonalnak. Az ország ennek révén többszörös bevételhez juthat, hiszen a beteg ritkán jönne egyedül, kísérőik szállodáinkat vennék igénybe, és itt fogyasztanának, az utókezelések során pedig a gyógyvizeinket hasznosító gyógyfürdők kihasználtsága nőne jelentősen.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!